ШКОЛСКА 2016/2017. ГОДИНА

СТРУЧНА ВЕЋА, АКТИВИ, ТИМОВИ

Р.бр.

Стручно веће, актив, тим

чланови

1.

Стручно веће за разредну наставу

Зоран Томић, Верица Којић, Ангелина Петорвић, Гордана Станојевић, Јасминка Јанковић, Славица Ђурић, Споменка Красавчић, Милена Кузмановић, Снежана Мијић, Нада Митровић

2.

Стручно веће друштвених наука

Драгана Аврамовић, Зорица Тешић, Светлана Анђелић, Петар Мушковић, Верица Ковачевић, Сања Станимировић, Сања Маврак, Милијана Јовановић

3.

Стручно веће природних наука

Мирослав Деспотовић, Владимир Мићић, Стефан Маравић, Милена Митровић, Драгана Рашевић, Милева Максимовић, Марија Поповић, Ненад Каитовић, Милијан Митровић, Момчило Грбић, Марија Катић

4.

Стручно веће вештина

Славиша Аничић, Љубомир Граховац, Дејан Митровић, Душица Аћимовић, Спасоје Мијановић, Верица Ковачевић

5.

Стручни актив за развојно планирање

Миливоје Ђурић, Гордана Станојевић, Зорица Тешић, Драгана Аврамовић, Дејан Митровић, Сања Станимировић, Нада Митровић, Славица Ђурић, Верица Којић, педагог, Горан Пантић, представник родитеља, представник ученика

6.

Стручни актив за развој школског програма

одељењске старешине и педагог

7.

Тим за самовредновање

Сања Станимировић, Гордана Станојевић, Славица Ђурић, Нада Митровић, Ненад Каитовић, Дејан Митровић, Верица Којић, Драгана Аврамовић, педагог представник ученика

8.

Тим за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања

Миливоје Ђурић, Драгана Аврамовић, Сања Станимировић, Невена Божовић, Славиша Аничић, Милијан Митровић, Снежана Мијић, Дејан Митровић, Верица Којић, Петар Мушковић, Јасминка Јанковић, Ангелина Петровић, педагог

9.

Тим за професионалну оријентацију

Светлана Анђелић, Сања Станимировић, Зорица Тешић, Драгана Аврамовић, педагог

10.

Тим за инклузивно образовање

Миливоје Ђурић, Нада Митровић, Верица Којић, Снежана Мијић, Драгана Аврамовић, Зорица Тешић, педагог

11.

Педагошки колегијум

Миливоје Ђурић, Гордана Станојевић, Зорица Тешић, Милева Максимовић, Славиша Аничић, Верица Којић, Сања Станимировић, педагог

 ШКОЛСКЕ КОМИСИЈЕ

Р.бр.

комисија

чланови

1.

Комисија за израду Годишњег плана рада школе и израду Годишњег извештаја о раду школе

Миливоје Ђурић, Невена Божовић, педагог

2.

Комисија за уређење школске средине и друштвено – користан рад

Милева Максимовић, Марија Поповић, Јасминка Јанковић

3.

Комисија за преглед педагошке документације

Миливоје Ђурић, Милена Кузмановић, Дејан Митровић, педагог

4.

Комисија за такмичење и награђивање

Драгана Аврамовић, Митровић Дејан, Тешић Зорица, Зоран Томић

5.

Комисија за културну и јавну делатност школе

Драгана Аврамовић, Зорица Тешић, Дејан Митровић, Александар Петровић, педагог

6.

Комисија за рад са родитељима

Миливоје Ђурић, Славица Ђурић, Снежана Мијић, Верица Којић, педагог

7.

Комисија за израду распореда часова

Миливоје Ђурић, Ненад Каитовић, Стефан Маравић

8.

Комисија за дечју штампу

Зорица Тешић, Милена Кузмановић, Споменка Красавчић

9.

Комисија за екскурзије

Светлана Анђелић, Верица Којић, Петар Мушковић, Нада Митровић

10.

Комисија за Подмладак Црвеног крста

Милева Максимовић, Марија Поповић и учитељи 4. Разреда, педагог

11.

Комисија за Дечији савез

Јасминка Јанковић, Споменка Красавчић, Зоран Томић

12.

Комисија за вођење записника са седница Наставничког већа

Драгана Аврамовић, Зорица Тешић

13.

Комисија за ученичка питања

Миливоје Ђурић, Невена Божовић, Милена Митровић, педагог

14.

Комисија за конкурсна питања

Славиша Аничић, Зоран Томић, Љубомир Граховац

15.

Комисија за попис

Гордана Станојевић, Снежана Мијић, Милена Митровић

16.

Комисија за рад ђачке кухиње

Љубица Митровић, Вера Тешић, Миленија Живановић, Слободанка Јовичић

17.

Комисија за избор ђака генерације

Светлана Анђелић, Милена Кузмановић, Сања Станимировић

18.

Комисија за израду распореда дежурних наставника

Миливоје Ђурић, Мирослав Деспотовић,Сања Станимировић

19.

Комисија за реализацију спортских активности

Славиша Аничић, Љубомир Граховац, Зоран Томић

20.

Комисија за израду Плана рада Наставничког већа

Миливоје Ђурић, Верица Којић, Сања Станимировић, педагог

21.

Комисија за стручно усавршавање

Сања Станимировић, Драгана Аврамовић, Ангелина Петровић, педагог

22.

Комисија за израду Плана рада Одељењског већа млађих разреда

Славица Ђурић, Нада Митровић, педагог

23.

Комисија за израду Плана рада Одељењског већа старијих разреда

Драгана Аврамовић, Милева Макимовић, педагог

24.

Комисија за сарадњу са Центром за социјални рад

Миливоје Ђурић, Невена Божовић, Верица Којић, педагог

25.

Комисија за професионалну оријентацију

Зорица Тешић, Драгана Аврамовић, педагог

26.

Комисија за реализовање јавних набавки

Невена Божовић, Славиша Аничић, Зоран Томић, Божидар Красавчић

27.

Комисија за израду и ажурирање сајта школе

Ненад Каитовић, педагог

28.

Комисија за дисциплинску и материјалну одговорност запослених

Невена Божовић, Дејан Митровић, Мирослав Деспотовић